Tutos pour poupées Yella et autres

Tuto n° Y 1 tuto n° Y 2 pull poncho